მისია და მიზნები

მისია

ადვოკატთა ასოციაციის მისიაა, ხელი შეუწყოს საქართველოში ხარისხიანი და სანდო მართლმსაჯულების სისტემის დამკვიდრებას იურიდიული პროფესიის დამოუკიდებლობისა და საადვოკატო საქმიანობაში მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფის გზით.

 

მიზნები

მართლმსაჯულების განხორციელების და კანონის უზენაესობის განმტკიცების ხელშეწყობა;

იურიდიული პროფესიის განვითარება;

ადვოკატის უფლებების, პროფესიული თავისუფლების, ინტერესების და დამოუკიდებლობის დაცვა;

საადვოკატო საქმიანობაში ჩაურევლობის უზრუნველყოფა;

იურიდიული განათლების ხელშეწყობა და ადვოკატთა კვალიფიკაციის ამაღლება;

უფასო იურიდიული სისტემის ჩამოყალიბება და ხელშეწყობა;

ადვოკატის პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა;

საზოგადოებაში ადვოკატისადმი ნდობის და რეპუტაციის ამაღლება;

ადვოკატების სოციალური დაცვის ხელშეწყობა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი