კომიტეტების შესახებ

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილებით, თბილისში ფუნქციონირებს 15 მუდმივმოქმედი კომიტეტი, ხოლო რეგიონულ ცენტრებში (აჭარა, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი) 16 რეგიონული კომიტეტი. თითოეული კომიტეტი შედგება არაუმეტეს 25 ადვოკატისგან, რომელთაც 2 წლის ვადით ამტკიცებს აღმასრულებელი საბჭო.

 

კომიტეტების საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს:

► ასოციაციის წევრთა ჩართულობის უზრუნველყოფა ასოციაციის საქმიანობაში;

► ასოციაციის ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე ზრუნვა;

► ადვოკატთა კორპუსის ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა შესაბამის ინსტიტუტებთან;

► ადვოკატთა კორპუსის ნორმათშემოქმედებით პროცესსა და მართლმსაჯულების რეფორმებში მონაწილეობა;

► სამართლის უზენაესობის პრინციპის განმტკიცებასა და მართლმსაჯულების ეფექტიანი ადმინისტრირების პროცესში ასოციაციის ჩართულობის უზრუნველყოფა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი