მეურვეობა/ მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის მიზანია, საქართველოში მეურვეობა/მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავებასა და რეფორმების პროცესში ადვოკატთა ასოციაციის აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა.